02. 09. 2019
21. 08. 2019

 srertz

ŽP - 2011 - 2012
5. 6. 2012  Žákovský parlament

zápis:
· Poděkovánísběr papíru  - 16 tun!
· Poděkovánípříspěvek rodičů do Unie rodičůdar na herní prvek na hřištějednáme se zřizovatelem školy o dalších prvcích pro hřiště ŠD
· 8.6.2012 – zahradní slavnost
· testování ČŠI – pro 5. a 9. roč. (Čj, M, Aj) – čekáme na výsledky a srovnání s ostatními školami
· přezouvání v budově školy – je nutné přezouvání dodržovat i v jarních a letních měsících -  napomínejme se navzájem
· Náměty ze strany dětí:
· Dotaz 9.roč. – závěrečné pohoštění žáků 9.roč. – vést rozhovor s TUfinančně plně v režii žáků 
· Kdy bude uzavřena klasifikace – 20.6.2012 (21.6.2012 je závěrečná pedagogická rada)
· Požadavek na sešity s okraji do balíčku sešitůnutno hlásit TU dřívenyní jsou uzavřeny ceny balíčků a cenový rozdíl v sešitech je značný
· Filmové představení Kino Oko – zvážíme a naplánujeme dle možností Kina Oko
· Jídelníček 6.A ze soutěže – nebyl ve ŠJ? – ověřeno jídelníčky uskutečněny – 2 byly spojeny v 1, 
protože byly velmi podobné

 

13. 3. 2012  Žákovský parlament

zápis:
· Vyhodnocení výtvarné soutěže – Barevná tma
· Bude zájem o plavání na krytém bazéně zdarma? (minulý rok byl jen 1.st)
· Sportovní turnaje v odpoledních hodinách – bude o ně zájem? (především úterý)
· Nepořádek kolem budovy – plánujeme na 13.4. akci Ukliďme svět
· Předán dopis rodičům – žádost o mimoř. příspěvek do Unie rodičů – mravenčí metoda 500,-Kč x 100 = 50 tis.
◦ Podán projekt a žádost na nadaci Partnerství o 200 tis. Kč a projekt a žádost na nadaci OKD o 450 tis.Kč

· Náměty ze strany dětí:
· Důvod nepravidelnosti zvonění – byl opravován rozvod elektřiny a zvonění řešíme
· Výstava Poznej se v Olomouci – již obsazena
· Termín Talentmánie – bude domluveno s p.uč. Jarkovskou

 

3. 1. 2012  Žákovský parlament

zápis:

· Projekt S lanem na pětce bezpečně pokračuje – út. 13:30-15:30 a so 14:30-16:30 velká TV
· Zjistit zájem o sportovní turnaje v úterý odpoledne – úkol pro žáky
· Bude zájem o plavání na krytém bazéně zdarma? (minulý rok byl jen 1.st)
· Bude bruslení – připravte si brusle…
· Připravují se lyžařské výcviky – lze se ještě přihlásit…
· Proběhnou různá testování SCIO a KVALITA – prestižní záležitost…
· Termín odložené diskotéky bude upřesněn
 

· Náměty ze strany dětí:

· Rozhlas dnes nefungoval
· Ztracené věci na I.st. se našly…

účast

 

1.A

x

1.B

x

6.A

x

6.B

x

2.A

x

2.B

x

7.A

x

 

 

3.A

x

3.B

x

8.A

x

8.B

x

4.A

x

 

 

9.A

x

9.B

x

5.A

x

5.B

x

 

 

6. 12. 2011  Žákovský parlament

zápis:

· Pozor na mobilní telefony a drahé věci… krádeže mezi žáky…
· Dodržujte pořádek na WC
· Vánoční besídky, Vánoční pohoda ve škole…

 

· Náměty ze strany dětí:

· Hoši v 1.B a v 2.B zlobí ostatní… řeší TU
· Ztráty věcí v 1.B – šetří TU
· Žáci jsou k sobě zlomyslní – strkají si bundy, boty, čepice do koše… nevhodné chování!
· Neslušné obrázky na WC hoši – hlásit TU

účast

1.A

x

1.B

x

6.A

o

6.B

o

2.A

x

2.B

x

7.A

x

 

 

3.A

x

3.B

o

8.A

x

8.B

x

4.A

x

 

 

9.A

o

9.B

o

5.A

o

5.B

x

 

 

1. 11. 2011 Žákovský parlament

zápis:

 

Ekoškola – informace p.uč. Přikrylové – výtvarná soutěž Logo eko-školy – uzávěrka 25.11.
 
Soutěž jídelníčky – uzávěrka 11.11.2011 – předat do kanceláře hospodáře školy
Přespání ve škole – 9.roč. – vyhodnocení akce – proběhlo bez problémů – akce se podařila
Ot. pana ředitele: má význam zápis ze Žákovského parlamentu? Probíráte se třídou na základě těchto údajů, to
o bylo na ŽP? – ano…

Pořádek x nepořádek na WC – nespravedlivý boj žáků proti paní uklízečce

Dodržujte pořádek v šatnách v suterénu – budou probíhat pravidelné kontroly – věci z šaten vymeteme ven!

Bufet školy – průzkum mezi žáky – hlasy za třídní kolektivy: 16 x chceme i nadále školní bufet --- 0x ne

žádáme rozšíření sortimentu potravin a omezení pochutin a hraček…

Vedení školy vyzývá žáky – pokud chceme zachovat školní bufet, je zapotřebí nakupovat pravidelně

potraviny (rohlíky, housky, loupáky…)

rozšířit sortiment o sešity, propisky, tužky, kružítka, gumy…

 

Náměty ze strany dětí:

Dotaz na zájezdy do zahraničí – plánujeme zájezd do Anglie – agentura Student agency

Na WC – spolužáci hází nepatřičné věci do toalet…, píší na WC nevhodná a hrubá slova, mažou

fekálie po stěnách – fuj! fuj! fuj!

Nepořádek v lavicích Multiučebny – smrdí to tam! – vedení prověřilo a zjednalo nápravu

Lze opravit okna v šatnách u TV? – napíšeme do knihy závad

 

účast

1.A

o

1.B

x

6.A

x

6.B

x

2.A

x

2.B

x

7.A

x

 

 

3.A

x

3.B

x

8.A

x

8.B

x

4.A

x

 

 

9.A

x

9.B

x

5.A

x

5.B

x

 

 

 

11. 10. 2011 Žákovský parlament

zápis:

Poděkování za Den Nysy v Šumperku – za občerstvení od rodičů pro hosty

Bufet školy – proveďte mezi s sebou průzkum chceme i nadále x nechceme

Soutěž o dětský jídelníček – do 11.11. sestavit a odevzdat (grafické provedení vítáno)

 

Problémy:

Nepořádek v šatnách

Pozdní příchody do odborných učeben – pozor na školní řád

Stížnosti žáků na vyučující, kteří chtějí aby žáci více uměli a znali – tyto stížnosti nejsou důvodné

 

Náměty ze strany dětí:

Žáci by uvítali větší informovanost ze strany učitelů – v souvislosti se změnami rozvrhu, se změnami využití učeben atp. ….informaci předáme

 

Žáci byli velmi překvapeni změnou vyučujícího v M v 9.roč. … bez komentáře

Plánování Vánoční diskotéky – ano, ale počítejme s 10Kč vstupným, s přípravou plakátů…

Den v maskách – ano, ale ne strašidelné – organizace by se měla předp. ujmout p.uč. Jarkovská

Přespání žáků v TV – je možné, pokud bude zajištěn pedagogický dozor

V kroužku informatiky se žáci chtějí také „něco“ učit, ne jen si hrát hry… souhlasíme

 

účast

1.A

o

1.B

x

6.A

o

6.B

o

2.A

x

2.B

x

7.A

x

 

 

3.A

x

3.B

o

8.A

x

8.B

x

4.A

x

 

 

9.A

o

9.B

x

5.A

x

5.B

x

 

 

13. 9. 2011 Žákovský parlament

 

zápis:

Připravte si náměty pro příští setkání ŽP – doplnění celoročního plánu práce

V 6.roč. učíme experimentálně M za pomocí notebooků; nakoupili jsme z projektu nové 3 interaktivní tabule

Zavedli jsme od nového šk.roku el.TK; žáci mají zákaz používat PC učitele ve třídách

Informace p.uč. Přikrylové – rozjezd projektu Ekoškola – bude sestaven Ekotým – p.uč.Přikrylová, Kubíčková, Rozsívalová, p.Walter + zájemci z řad žáků – zvolení zástupci tříd – do týmu hledáme šikovné přírodovědce, novináře, informatiky a výtvarníky

Od 17.9. se rozbíhá projekt – Bezpečně okolo pětky

 

Náměty ze strany dětí:

opravit zvonek v digiučebně

budou fungovat kroužky: volejbal – ne nemáme lektora; florbal – ano rozběhne se dle počtu zájemců

 

účast

1.A

o

1.B

x

6.A

x

6.B

x

2.A

x

2.B

x

7.A

x

 

 

3.A

x

3.A

x

8.A

x

8.B

x

4.A

x

 

 

9.A

x

9.B

x

5.A

x

5.B

x

 

 

© 2020, 5zssumperk.cz, created by studiozen StudioZen