02. 09. 2019
21. 08. 2019

 srertz

Historie školy
Historie školy

Základní škola na Vrchlického ulici v Šumperku byla slavnostně otevřena 3. února 1969. Na tuto chvíli se dlouho čekalo, protože otevřením nové školy mělo být v Šumperku odstraněno vyučování na směny (a stejně se směnovalo i potom). A sláva byla tenkrát o to větší, že se základní školství dočkalo po více než čtyřiceti letech nové budovy. Pozemek pro novou budovu byl vybrán už v roce 1962 s ohledem na plánovanou výstavbu sídliště Šumperk-Sever. Budova byla projektována tak, aby splňovala kritéria moderní, dokonale vybavené školy s veškerým zázemím. Učebny jsou orientovány na jihozápad. Na neslunečné straně jsou kabinety, sociální zařízení, odborné učebny, schodiště a respirium pro odpočinek žáků. Škola byla projektována pro 1080 žáků ve 27 třídách. Nedílnou součástí je tělocvična 15x27 m, k níž patří šatny, umývárny, sprchy. V budově je i byt školníka. O něco později než hlavní budova byla dokončena vedlejší samostatná budova s jídelnou, kuchyní a školní družinou. Původně projekt předpokládal spojení obou budov krytým spojovacím respiriem. Tato část stavby nebyla realizována. V těsné blízkosti školy bylo vybudováno hřiště o výměře 3000 m s běžeckou dráhou a plochami pro míčové hry.
Prvním ředitelem školy byl pan Miroslav Horčička. Skutečná osobnost školství na Šumpersku už z doby předválečné. Nadšený člen a funkcionář Sokola. Za války člen ilegální odbojové organizace Obrana národa, čtyři roky vězněm v koncentračních táborech Mauthausen a Dachau. Po válce ředitelem I. ZDŠ v Šumperku a od 3.2.1969 ředitelem 5. ZDŠ v Šumperku. Velmi obětavý, pracovitý člověk, který svým elánem dokázal nakazit celý učitelský sbor. Na škole nezůstal dlouho. Z politických důvodů byl nucen ze školy odejít.
Další významnou osobností školy byl ředitel Karel Tesař. Na škole šéfoval od r. 1970 do r. 1986, kdy ze zdravotních důvodů odešel na jiné pracoviště. V této době byla škola špičkovým pedagogickým pracovištěm. A právě proto byla vybrána jako experimentální škola k ověření nové vzdělávací školské koncepce, které jako novum přinesla do matematiky teorii množin. Objevily se první pracovní sešity a matematika se stala skutečně oblíbeným předmětem. Škola úzce spolupracovala s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Většina učitelů byla krajskými, někteří ústředními lektory pro určitý vyučovací předmět. K jejich povinnostem patřilo recenzovat experimentální, později definitivní učebnice. Absolvovali řadu školení a přednášek a své poznatky pak předávali učitelům na Šumpersku. V praktických ukázkových hodinách předváděli nové způsoby výuky založené především na aktivitě a samostatné tvůrčí činnosti žáků. Učitelé pracovali s velkým nadšením.
Bohužel nároky na žáky byly maximalistické a postupnou redukcí osnov se vlastně vyhrotila základní myšlenka celého experimentu.
K historii školy patří víc jak dvacetiletá činnost pěveckých sborů Sluníčko a Jitřenka, stejně jako aktivity tanečního kroužku, který pracuje stále.
Mimořádně bohatá mimoškolní činnost žáků vyvrcholila o hlavních prázdninách pobytem žáků na turistických základnách Hartmanka a Wolfka v nádherném prostředí lesů v kopcích nad Komňátkou a Podlesím. Ale to je opravdu historie, na kterou navazuje stejně rozmanitá a bohatá současná činnost školy.

Ředitelé: 
Miroslav Horčička
1969-1970
Karel Tesař
1970-1986
Irena Dufková
1986-1991
Boleslav Rajch
1991-1993
Jaroslav Chytil
1993-1999
Nataša Smýkalová
1999-2009

Petr Málek - dosud


NO V Á   Z D Š   V   Š U M P E R K U   Z A H Á J I L A

Dne 1. února 1969 bylo zahájeno vyučování na nové základní devítileté škole na Vrchlického ulici. Desetileté naděje našich občanů se konečně splnily. Požádali jsme o rozhovor ředitele této školy pana Miroslava Horčičku.
Předně vám pane řediteli blahopřejeme k této události a přejeme Vám mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Na severu našeho města vznikla tedy nová škola. Mohl byste říci, jaký bude mít obvod?
Obvod nové ZDŠ na Vrchlického ul. byl stanoven již v únoru minulého roku velmi přesně. Při rozdělování žáků jsme respektovali dohodu o rajónech škol. Při podrobném zjišťování počtu žáků v jednotlivých ročnících však bylo zjišťeno, že by nová škola musela mít dvojnásobnou kapacitu a že by jiné devítiletky neměly žáky. Proto došlo k dalším menším změnám ve stavu žáků v jednotlivých ročnících, což jistě nebude v některých případech odpovídat přání rodičů. Stanovené obvody budou v krátké době podléhat našim změnám, jakmile bude osidlována část města "Sever". Bude tedy v příštích letech stále nepříjemný pohyb některých žáků. Chceme se tomu ubránit, ale nevím, jak se nám to podaří. Nová škola má zásadně obvod, ohraničený ulicemi: Jiřího z Poděbrad, J. Langra, Jiráskovy sady, K.H. Máchy, Vrchlického ulice, Revoluční ul. (její druhá část).
Škola je zvenčí opravdu krásná. Jak to vypadá uvnitř?
Škola bude mít po konečné úpravě opravdu pěkný vzhled. Vnější barva je trochu smuteční, ale snad i doba, ve které byla budova omítána, nebyla radostná. A tak bude škola i dalším generacím připomínat nepříjemné události našeho života.
Veseleji vypadá budova uvnitř. Malba je pěkná, nátěry zárubní a dveří ladí. I výzdoba školy postupně dosáhne náležité úrovně a přispěje k estetické výchově našich žáků.
Ve škole je 27 učeben; tři odborné pracovny: fyzika, chemie, přírodopis; cvičná kuchyně, pracovna pro dívčí ruční práce, dvě dílny. V současné době je ve výstabě tělocvična s příslušenstvím a pavilón pro školní družinu a stravování. Kabinetů je dostatek. Také šatny odpovídají všem hygienickým předpisům. Budova má jednu velmi vážnou závadu - některá okna nelze otevírat. I čištění bude obtížné, poněvadž sloupy v jednotlivých třídách tomu brání. Snažili jsme se školu vybavit moderním nábytkem a dostupnými 
pomůckami. Nebudu hovořit o potížích, které bylo nutno překonávat a o cestách, které bylo nutno podnikat. I učitelé budou mít pro svoji práci příjemné prostředí a budou moci rozvinout výuku v plné šíři.
Jak se prováděl výběr žáků i učitelů?
Výběr žáků nebyl prováděn. Do nové školy přecházejí zásadně žáci podle obvodu, až na některé výjimky, jimiž jsme napravovali nedostatky způsobené před čtyřmi lety. Současně bylo nutno respektovat kapacitu nové školy a škol ostatních. Učitelé se na novou školu hlásili. Nemá tedy škola žádné osobní výhody před ostatními školami, jak je někdy tu a tam slyšet.
Jak se zhostil svých povinností stavebník - Pozemní stavby?
27. prosince 1968 byla provedena kolaudace nové školy a zjištěno mnoho závad a nedokončených prací. Pozemní stavby se zavázali stavbu do 15.1. 1969 předat, aby bylo dost času k nastěhování nábytku. Ale i tento termín nebude splněn a tak nás čeká mnoho práce, kterou bude třeba zvládnout v krátké době. Některé zjevné závady byly odtraněny a je nutno očekávat, že se jistě dostaví některá překvapení, jakmile škola bude v provozu.
Vyřeší otevření nové školy v Šumperku směnnost?
Otevření nové školy směnnost vyučování v Šumperku ještě neodstraní. Stále bude ještě chybět asi 17 učeben. Směnné vyučování bude ještě na I. ZDŠ a na II. ZDŠ. Neponechá-li KNV pro potřebu IV. ZDŠ budovu staré učňovské školy, bude opět situace i na této škole velmi svízelná. Věřím, že se podaří MěstNV přesvědčit KNV a budova bude pro základní školství ponechána.
Co byste chtěl závěrem našim čtenářům říci?
Dětem v Šumperku přeji, aby se dále zlepšovalo školní prostředí v našem městě, aby nebylo třeba směnovat. Naše mládež ať žije klidně ve svobodné socialistické vlasti, ať si váží všeho dobrého, co pro ni naše společnost dělá. Vážení čtenáři nechť se brzy dočkají toho, co si všichni přejeme.
- m -
KŽ Šumperka 2/69


© 2020, 5zssumperk.cz, created by studiozen StudioZen